કાંઠાવીભાગના સ્વાતંત્ર્ય સૈનીકો


કરાડી

1. આ. શ્રી. મણીભાઈ શનાભાઈ

2. મકનજી પરસોતભાઈ

3. ધીરજભાઈ ભાણાભાઈ

4. પાંચાભાઈ પટેલ

5. રવજીભાઈ છીબાભાઈ

6. નાનુભાઈ છીબાભાઈ

7. જેરામભાઈ છીબાભાઈ

8. ફકીરભાઈ છીબાભાઈ

9. જેરામભાઈ ફકીરભાઈ(જેક)

10. કનુભાઈ ભાણાભાઈ

11. પાર્વતીબેન સુખાભાઈ

12. ડાહીબેન સુખાભાઈ

13. ગંગુબેન ફકીરભાઈ

14. ભાણીબેન મકનજી

15. પ્રેમીબેન ભાણાભાઈ

16. રામીબેન વલ્લભભાઈ

17. દેવીબેન ગોવીંદભાઈ

18. મણીબેન મંગળદાસ

19. કમળાવતી દયાળભાઈ

20. જમુબેન ભાણાભાઈ

21. પાર્વતીબેન દયાળજી

22. શાંતાબેન પરસોતમભાઈ

23. કમળાબેન પરસોતમભાઈ

24. જસમતભાઈ નાનાભાઈ

25. ગણેશભાઈ સુખાભાઈ

26. મકનજી પટેલ

27. જસમતભાઈ રાઠોડ

28. રણછોડભાઈ ભાણાભાઈ

29. લાલાભાઈ છીબાભાઈ

30. જેરામભાઈ રવજીભાઈ

31. છોટુભાઈ રવજીભાઈ

32. છગનભાઈ ફકીરભાઈ

33. ભીખાભાઈ રવજીભાઈ

34. કાનજીભાઈ ગોવીંદભાઈ

35. દરબારી સાધુ સ્વામીજી

36. પ્રભુભાઈ ડાહ્યાભાઈ

37. છીબુભાઈ લાલભાઈ

38. જેરામભાઈ રણછોડભાઈ

39. પ્રભુભાઈ ઉંકાભાઈ

40. નારણભાઈ ઉંકાભાઈ

41. નાનુભાઈ રણછોડભાઈ

42. ગોવીંદભાઈ

43. દયાળભાઈ મોરારભાઈ

44. જયરામભાઈ સુખાભાઈ

45. નરસીંહભાઈ સોમાભાઈ

46. ડાહ્યાભાઈ ગોપાળભાઈ

47. કેશવભાઈ સુખાભાઈ

48. નાથુભાઈ છનાભાઈ

49. નારણભાઈ રવજીભાઈ

50. નારણભાઈ સુખાભાઈ

51. નાથુભાઈ ઉંકાભાઈ

52. ધીરુભાઈ નાથુભાઈ

53. કાનજીભાઈ છીબાભાઈ

54. સોમભાઈ પ્રેમાભાઈ

55. જયરામભાઈ દયાળજી

56. શાંતાબેન રવજીભાઈ

57. કાનજીભાઈ છીબાભાઈ

58. મોહનભાઈ રામભાઈ

59. મંગળદાસ સોની

60. બુધીભાઈ કંસારા

61. રામભાઈ ઉંકાભાઈ

62. નારણભાઈ ઉંકાભાઈ

63. મનુભાઈ પાઠક

64. પાર્વતીબેન વલ્લભભાઈ

65. વાલીબેન નાથુભાઈ

66. ગોવીંદભાઈ સુખાભાઈ

67. વાલજીભાઈ મુળચંદ

68. મગનભાઈ છીબાભાઈ

69. ગોવીંદભાઈ બુધીભાઈ

70.નાનુભાઈ મકનભાઈ

71. શહીદ રણછોડભાઈ લાલભાઈ

72. શહીદ મોરારભાઈ પાંચાભાઈ

મટવાડ

1. શ્રી. પરભુભાઈ છીબાભાઈ

2. લલ્લુભાઈ મકનજી

3. ગોસાંઈભાઈ છીબાભાઈ

4. પરસોતમ હીરાભાઈ

5. છીમાભાઈ દુલ્લભભાઈ

6. છોટુભાઈ છીમાભાઈ

7. દયાળભાઈ મકનજી

8. હીરાભાઈ મકનજી

9. જેરામભાઈ વલ્લભભાઈ

10. રામુભાઈ છીબાભાઈ

11. મોરારભાઈ સોમાભાઈ

12. સોમાભાઈ દુલ્લભભાઈ

13. નરસીંહભાઈ છોટુભાઈ

14. ડાહીબેન રામભાઈ

15. દયાળભાઈ કેસરી

16. નાનાભાઈ વલ્લભભાઈ

17. ભાણાભાઈ લાલાભાઈ

18. મંગાભાઈ દીતીયાભાઈ

19. લલ્લુભાઈ જગાભાઈ

20. બાબુભાઈ રામભાઈ

21. રણછોડભાઈ ઝીણાભાઈ

22. દયાળભાઈ સોમાભાઈ

23. મગનભાઈ છીબાભાઈ

24. હીરાભાઈ ભાણાભાઈ

25. બાવાભાઈ સુખાભાઈ

26. સુખાભાઈ ખાપાભાઈ

27. નારણભાઈ બાલાભાઈ

28. ગોવીંદભાઈ નાનાભાઈ

29. દેવીબેન ગોવીંદજી

30. પ્રેમાભાઈ લાલભાઈ

31. મંગાભાઈ સુખા

32. રામજીભાઈ સુખા

33. રણછોડભાઈ મોરારભાઈ

34. દયાળજી ભાણાભાઈ

35. કાનજીભાઈ પાંચીયાભાઈ

36. હીરાભાઈ કાનજીભાઈ

37. ગોવીંદભાઈ રવજીભાઈ

38. ઢેડાભાઈ લાલભાઈ

39. રણછોડભાઈ લાલભાઈ

40. ઉંકાભાઈ ગોપાળજી

41. ડાહ્યાભાઈ ગોપાળભાઈ

42. ગોસ્વામી વલ્લભભાઈ

43. મણીબેન મંગાભાઈ

44. હીરાભાઈ ઢેડાભાઈ

45. નારણભાઈ ભાણાભાઈ

46. ઉંકાભાઈ પાંચાભાઈ

47. ઉંકાભાઈ રણછોડભાઈ

48. નારણભાઈ રવજીભાઈ

49. લક્ષ્મીબેન રામભાઈ

50. નારણભાઈ રવજીભાઈ

51. નાથુભાઈ છનાભાઈ

52. દયાળજી રામભાઈ

53. બાબુભાઈ રામાભાઈ

54. ડાહ્યાભાઈ છીબા

સામાપુર

1. શ્રી. ભાણાભાઈ એન. પટેલ

2. કાનજીભાઈ બુધીભાઈ

3. વ્રજલાલ ભાણાભાઈ

4. દયાળભાઈ રામભાઈ

5. છગનભાઈ રામભાઈ

6. મગનભાઈ મોરારભાઈ

7. મંગાભાઈ ગોવીંદજી

8. છીબુભાઈ ભાણાભાઈ

9. રણછોડભાઈ મોરારભાઈ

10. લલ્લુભાઈ નાનાભાઈ

11. પરભુભાઈ જોગી

દાંડી

1. શ્રી અમૃતભાઈ ડાહ્યાભાઈ

2. નરસીંહભાઈ નાનાભાઈ

3. પરભુભાઈ દેવાભાઈ

4. પરભુભાઈ મંગાભાઈ

5. શાંતીલાલ મકનજી

6. હીરુભાઈ સુખાભાઈ

7. દીનકરભાઈ ભીખુભાઈ દેસાઈ

કોથમડી

1. શ્રી સુખાભાઈ સોમાભાઈ

2. ઉંકાભાઈ પાંચાભાઈ

3. દયાળભાઈ ભાણાભાઈ

4. ફકીરભાઈ પરાગભાઈ

5. લલ્લુભાઈ કારા

પેથાણ

1. શ્રી. ડાહ્યાભાઈ માસ્તર

2. ગંગુબેન મંગાભાઈ

3. કેશવભાઈ

આટ

1. શ્રી છગનભાઈ સુખાભાઈ

2. મોહનભાઈ ભાણાભાઈ

3. લલ્લુભાઈ બુધાભાઈ

4. ખંડુભાઈ સુખાભાઈ

5. લખુભાઈ બુધીયાભાઈ

6. પરસોતમ લખુભાઈ

7. ભાણાભાઈ મંગાભાઈ

8. મોહનભાઈ ભાણાભાઈ

9. કાલીદાસ નરસીંહભાઈ

10. ડાહ્યાભાઈ મકનજી

11. ખંડુભાઈ મંગાભાઈ

12. દયાળજી મકનજી

મછાડ

1. શ્રી પ્રેમાભાઈ છીકાભાઈ

2. સુખાભાઈ છીકાભાઈ

3. ભોવનભાઈ છીકાભાઈ

4. મકનભાઈ સુખાભાઈ

5. ડાહ્યાભાઈ પટેલ

6. છગનભાઈ ફકીરભાઈ

સુલતાનપુર

1. શ્રી છીબુભાઈ કેશવજી

2. ભાણાભાઈ છાણીયા

બોદાલી

1. નાનાભાઈ લાલાભાઈ

2. કેશવભાઈ જેરામભાઈ

3. પરભુભાઈ જેરામભાઈ

4. કેશવભાઈ સુખાભાઈ

5. પ્રાગજીભાઈ ભગુભાઈ

6. મીઠાભાઈ કાનજીભાઈ

7. લાલાભાઈ જેરામભાઈ

8. રામભાઈ પાંચા

9. જેરામભાઈ સોમા

બોરીફળીયા

1. શ્રી વસનજી ઉંકાભાઈ

2. ખંડુભાઈ મંગાભાઈ

3. રામીબેન વલ્લભભાઈ

4. નારણભાઈ મોરારભાઈ

5. મોરારભાઈ રણછોડભાઈ

ઓંજલ

1. શ્રી પરસોતમ પાંચાભાઈ

2. છગનભાઈ રામભાઈ


(બન

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s